KARAMAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.

GENEL KURUL İLANI

Ticaret Sicil No: 10099
Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15.Cad. No:6A  Merkez/KARAMAN
 
Genel Kurul Toplantısına Davet;
 
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/11/2023 tarih ve 09 numaralı almış olduğu karara istinaden; 28/12/2023 tarihinde Perşembe günü saat 14:00 de Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. A Blok No:13A  Merkez/ KARAMAN  adresinde bulunan Karaman İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) toplantı salonunda, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. 
Genel Kurula konu olan yıllara ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporu incelemenize sunulmak üzere Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15. Cad. No:6A Merkez/KARAMAN adresinde bulunan şirket merkezinde askıya çıkartılmıştır.
Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.                                                                                          
                                                                                                                                             YÖNETİM KURULU
 
 
KARAMAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.’ NİN  28/12/2023  TARİHLİ
2022  YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  MADDELERİ                                      :
 
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2.Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 11/11/2022 tarihinde görevlendirilen Rektör Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
4.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 24/01/2023 tarihinde görevlendirilen Rektör Prof. Dr. Mehmet GAVGALI’ nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
5.Karaman İl Özel İdaresi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 28/09/2023 tarihinde görevlendirilen Vali Hüseyin Engin SARIİBRAHİM’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
6.2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
7.Genel Kurulda okunan ve müzakere edilen 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun kabulü ya da reddi hakkında karar alınması ve Yönetim Kurulunun aklanması.
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin  tespiti.
9.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve  izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
10.Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. / Karaman Teknopark  faaliyetleri için acil ihtiyaç duyulan “Galvaniz Taşıyıcılı Modüler Prefabrik Yapı” yaptırılmasına ilişkin projenin değerlendirilmesi hakkında karar alınması.
11.Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. / Karaman Teknopark faaliyetleri için ihtiyaçları karşılayabilecek nitelik ve nicelikte Yönetici Şirketimiz tarafından yaptırılan, Altyapı/İdare/Kuluçka ve Ar-Ge Binasının Mimari Projesi ile Arazi Kullanımı, Yapı ve Tesislerin Projelendirilmesi çalışmaları tamamlanmış olan ve Yönetici Şirketin 31/05/2022 tarihinde yapılan 2019/2020/2021 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 14. Gündem maddesi ile ilgili projenin yapım işi ihalesinin yapılmasına karar verilen ancak ekonomik nedenlerle henüz ihalesi yapılmamış olan proje hakkında karar alınması.
12.Dilekler ve görüşler.
13.Kapanış.
  
VEKÂLETNAME  ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
Sahibi olduğum/olduğumuz …………………………TL    toplam itibari değerde paya ilişkin olarak
………………………………………….. …………..Anonim Şirketi’nin   …./…./……..     tarihinde
……………………………………………………….adresinde saat: …. de yapılacak …….yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……….………………………………… ’yi tayin ettim/ettik.
 
                                                                                                                            Vekaleti Veren
                                                                                                                        Adı Soyadı / Unvanı
                                                                                                                             Tarih ve İmza
 
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.